1. Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Η χρήση του δικτυακού τόπου «https://www.becauseisayso.gr» (εφεξής καλούμενου ως «Ιστοσελίδα») επιτρέπεται υπό όρους, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης (εφεξής καλούμενων ως «Όροι»). Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, ο χρήστης του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενος ως «Χρήστης») αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες Όρους, δηλώνει ότι τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς. Συνιστάται στον Χρήστη να ανατρέχει τακτικά στους Όρους, καθώς το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει.

2. Γενικές πληροφορίες

Αυτή η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της «LES LABORATOIRES SERVIER».

Η Ιστοσελίδα «https://www.becauseisayso.gr» φιλοξενείται από την OVH, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα στην οδό Lille, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Γαλλία.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, ήχων, δεδομένων, εικόνων, ηχητικών, βίντεο, μαζί με τη δομή της Ιστοσελίδας, σχέδιο πλοήγησης, λογότυπους, σχεδιασμό ενοτήτων, διάταξη ενοτήτων, επικεφαλίδες ενοτήτων, βάσεις δεδομένων, δομή και περιεχόμενο βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα (εφεξής καλουμένων ως «Περιεχόμενο») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της LES LABORATOIRES SERVIER.

Το Περιεχόμενο προορίζεται για την προσωπική ενημέρωση του Χρήστη αποκλειστικά και εντός των αυστηρών ορίων χρήσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιουδήποτε άλλου είδους χρήση του Περιεχομένου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση της LES LABORATOIRES SERVIER, απαγορεύεται και θα συνιστούσε παράβαση.

Τα εμπορικά σήματα της SERVIER και των συνεργατών της, καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα σήματα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή έν μέρει, αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ιστοσελίδα, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση των κατόχων τους.

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα:

 • για τον σκοπό που αυτή προορίζεται,
 • για προσωπική χρήση, αποκλείοντας κάθε εμπορική ή διαφημιστική δραστηριότητα,
 • σε συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • χωρίς να χρησιμοποιεί ρομπότ ή άλλα αυτόματα μέσα για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της και χωρίς να κάνει απόπειρες να παρεμβαίνει στην Ιστοσελίδα,
 • χωρίς να επιχειρεί να την αντιγράφει, να την αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει, να την καθιστά προσβάσιμη ή να την διαδίδει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

4. Χρήση της Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και συνιστάται ιδιαιτέρως στον Χρήστη να μην λαμβάνει αποφάσεις με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να χρησιμοποιεί πληροφορίες που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να κάνει διάγνωση ή να καθορίζει φαρμακευτική αγωγή και πρέπει να συμβουλεύεται τους αρμόδιους επαγγελματίες της υγείας, που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και περίθαλψή του, πριν από οποιαδήποτε ιατρική απόφαση.

5. Υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της LES LABORATOIRES SERVIER ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων),
 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της LES LABORATOIRES SERVIER,
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το https://www.becauseisayso.gr δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη LES LABORATOIRES SERVIER διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δεν θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο,
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν, δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιονδήποτε νόμο,
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η LES LABORATOIRES SERVIER θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων, χωρίς να έχουν τη συναίνεσή τους.
 • θα πληροφορούν την LES LABORATOIRES SERVIER, αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους,

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από τον χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της LES LABORATOIRES SERVIER. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, η LES LABORATOIRES SERVIER θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

6. Ευθύνη

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και άρθρα από τον εξειδικευμένο τύπο, σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις φαρμακευτικές εταιρείες και, ιδιαίτερα, τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα για τη Δημόσια Υγεία.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση που θα κάνει ο Χρήστης των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται στην Ιστοσελίδα ή/και κατά την περιήγηση.

Συμφωνείται ρητά ότι η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER υπόκειται στην υποχρέωση «κάθε δυνατής προσπάθειας», αναφορικά με την εκτέλεση των παρόντων Όρων και την εγκατάσταση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, της πληρότητας και ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται, καθώς και της διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από τον Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από την Ιστοσελίδα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της LES LABORATOIRES SERVIER και των τεχνικών υπηρεσιών της, ενημερώνεται ο Χρήστης ότι η αξιοπιστία του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων, τη συνεχή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την αποδοτικότητα ως προς τον όγκο και την ταχύτητα της μετάδοσης δεδομένων και τη μετάδοση ιών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης αναγνωρίζει, συγκεκριμένα, ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα:

 • μπορεί να διακοπούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή πέραν του ελέγχου της LES LABORATOIRES SERVIER ή για τα οποία η LES LABORATOIRES SERVIER δεν είναι υπεύθυνη,
 • μπορεί να περιέχουν τεχνικά ή ανθρώπινα σφάλματα,
 • μπορεί να οδηγήσουν σε τυχαία απώλεια δεδομένων.

7. Υπερσύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Εντούτοις, καθώς δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων, αλλά και επειδή το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει, η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές ή τους κανόνες των ιστοσελίδων τρίτων.

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός υπερσυνδέσμου ιστοσελίδας τρίτου δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της LES LABORATOIRES SERVIER, των εργαζομένων της ή των συνεργατών της. Η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, προσβάσιμων μέσω υπερσυνδέσμων και δεν κάνει καμία δήλωση ως προς το περιεχόμενό τους ή την ακρίβειά τους.

Επομένως, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πρόσβασή του σε ιστοσελίδες τρίτων, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

8. Σχέση του χρήστη με την LES LABORATOIRES SERVIER

O χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της LES LABORATOIRES SERVIER, ως απόρροια της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη.

9. Γενικές διατάξεις

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτούς τους Όρους. Η εξακολούθηση της περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη συνιστούν αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους Όρους ακυρωθούν, οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

11. Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το https://www.becauseisayso.gr παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση: nikos.papaioannou@servier.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]